Skip to main content
Tag

تکنیک های تصویری

تکنیک های تصویری

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

تکنیک های تصویری روش های غیرمستقیم و غیرمتمرکز تحقیقاتی هستند که توسط روانشناسان توسعه داده شده وبا استفاده از ترسیم پاسخ دهندگان برای تعیین انگیزه های برجسته، اشتیاق و یا اهدافی که نمی توانند از طریق پرسش و پاسخ مستقیم مطمئن باشند، چرا که پاسخ دهنده یا در برابر آنها مقاومت نشان می دهد یا قادر به کشف کردن خود نیست. این تکنیک ها در ارائه فرصت به پاسخ دهندگان برای بیان نگرش خود بدون خجالت شخصی مفید هستند. این تکنیک ها به پاسخ دهندگان کمک می کند تا نگرش و احساسات ناخودآگاه خود را در مورد موضوع مورد مطالعه نشان دهد. بدین ترتیب تکنیک های تصویری نقش مهمی در تحقیقات انگیزشی یا ژرسش نامه های نگرشی ایفا می کنند.

تکنیک های تصویری مهم

۱. تست ترکیب لغات
۲. تست تکمیلی
۳. تکنیک های ساختاری
۴. تکنیک های بیانی

۱. تست ترکیب لغات : به فرد یک سرنخ یا نکته داده می شود و از او خواسته می شود که به اولین چیزی که به ذهن می آید پاسخ دهد. ترکیب می تواند شکل یک تصویر یا یک کلمه را بگیرد. می توان از چیزی یکسان تفسیرهای بسیاری داشت. یک لیست از کلمات داده شده است و شما نمی دانید که در لیست آنها به کدام کلمه بیشتر علاقه مند هستند. مصاحبه کننده پاسخ هایی را که احساس درونی پاسخ دهندگان را نشان می دهد، ثبت می کند. تکرار هر کلمه داده شده و مقدار زمانی که قبل از پاسخ سپری می شود، برای محقق مهم است. برای مثال: از ۵۰ پاسخ دهنده ۲۰ نفر کلمه ” نسبتا خوب” را با ” پیچیده ” مرتبط می کنند.
۲. تست تکمیلی : در این مورد از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا یک جمله یا داستان ناقص را کامل کنند. این کامل کردن، نگرش و حالت ذهنی آنها را منعکس خواهد کرد.
۳. تست ساختاری : این بیشتر یا کمتر مانند تست تکمیلی است. آنها می توانند یک تصویر به شما بدهند و شما خواسته می شود که یک داستان در مورد آن بنویسید. ساختار اولیه محدود بوده و مانند تست تکمیلی دقیق نیست. برای مثال : ۲ تا کارتون داده شده است و یک گفتگو برای آن نوشته شده است.
۴. تکنیک های بیانی: در این مورد از مردم خواسته می شود که احساس یا نگرش دیگران را بیان کنند.

معایب تکنیک های تصویری

۱. مصاحبه گرهای بسیار آموزش دیده و مفسران ماهر مورد نیاز است.
۲. تعصبات مفسر می تواند وجود داشته باشد.
۳. یک روش پرهزینه است.
۴. پاسخ دهنده ی انتخاب شده ممکن است نماینده ای از کل جمعیت نباشد.

 

 

شماره تماس جهت مشاوره!