Skip to main content
Tag

تحقیقات یازاریابی

گروه تمرکز

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

گروه های تمرکز همچنین به عنوان مصاحبه های گروهی یا بحث های گروهی شناخته می شوند. آنها برای درک نگرش یا رفتار مخاطبان بکار می روند. شش تا دوازده نفر و یک یا دو نفر از مدیران (کسانی که بحث را هدایت می کنند) انتخاب می شوند. اگر دو رئیس جلسه وجود داشته باشد، در موضع مخالف هم قرار می گیرند. این رئیس جلسه است که موضوع را معرفی می کند. بحث توسط مدیران کنترل می شود. این گروه از اتاق های مجاور تماشا می شود. دستگاه های مختلفی وجود دارد که برای ضبط این بحث ها استفاده می شود.

اهداف گروه تمرکز

۱. جمع آوری اطلاعات اولیه برای پروژه تحقیقاتی
۲. کمک به بهبود پرسشنامه از نظر پرسشنامه ی تحقیقاتی
۳. درک دلیل در پشت یک پدیده خاص
۴. پی بردن به اینکه مردم چگونه یک پدیده خاص را تفسیر می کنند
۵. آزمایش ایده ها یا برنامه های اولیه

 

مراحل مربوط به انجام گروه تمرکز

۱. تعریف مسئله
۲. انتخاب نمونه
۳. تخمین تعداد گروه های مورد نیاز(حداقل تعداد باید دو باشد)
۴. آماده سشازی مکانیسم های مطالعه. پاسخ دهندگان را در گروه تمرکزی که باید گرداوری شوند، طبقه بندی کنید.
۵. رئیس جلسات را تعیین کنید و به آنها اطلاعات لازم را بدهید.
۶. عناصر لازم باری گروه تمرکز را فراهم کنید.
۷. جلسه را تشکیل دهید.
۸. داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و گزارشی از خلاصه ی آن تهیه کنید.

مزایای گروه تمرکز

۱. گروه تمرکز برای جمع آوری اطلاعات اولیه استفاده می شود و بنابراین می تواند یک مطالعه آزمایشی نیز انجام دهد.
۲. هزینه نسبی زیاد نیست.
۳. می تواند به سرعت انجام شود.
۴. انعطاف پذیر است.
۵. مدیر می تواند نظرات و کسانی را که نمی توانند با حالات چهره و دیگر رفتارهای غیر کلامی صحبت کنند تائید کنند، شناسایی کنند.
۶. می توانیم همچنین پرسش نامه ها را قبل یا بعد از بحث پر کنیم.

 

معایب گروه تمرکز

۱. برای جمع آوری داده های کمی نامناسب است
۲. رهبر گروه منصوب شده می تواند نظر خود را بر سایر اعضا تحمیل کند، مدیران می توانند افراد را محدود کنند.
۳. به شدت به مهارت های رئیس جلسه بستگی دارد.
۴. پاسخ دهندگان در گروه تمرکز ممکن است یا ممکن نیست نماینده ی جمعیتی باشند که از آن انتخاب شده اند.
۵. تجیزات ضبط احتمال دارد تا پاسخ دهندگان را محدود سازند. محل دستگاه های ضبط بسیار مهم است.

 

 

شماره تماس جهت مشاوره!