Skip to main content

موثق بودن منابع اطلاعات در تحقیقات بازاریابی

جامعه امروزی بر پایه اطلاعات حرکت می کند. هر مدیری نیازمند اطلاعات است و باید بتواند از این اطلاعات بهره ببرد. علت این امر نیز مشخص است زیرا با کمک اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی، می توان:

  • بر رقبا فائق آمد.
  • فرصت ها را شناسایی کرد.
  • بازار هدف را انتخاب کرد.
  • سود را حداکثر نمود.
  • به پیش بینی تقاضای فعلی و آینده بازار پرداخت.

تحقیقات بازاریابی و اطلاعات حاصل از آن منجر به شکل گیری سیستم اطلاعات بازاریابی خواهد شد. هر شرکتی در سیستم اطلاعات بازاریابی نیاز مدیران خود را بررسی کرده و اطلاعات مورد نیاز را از طریق تحقیقات بازاریابی در این سیستم گردآوری می کند. سیستم اطلاعات بازاریابی شامل: افراد، تجهیزات و روش های جمع آوری و همچنین دسته بندی و ارزیابی و تجزیه و تحلیل و در نهایت عرضه اطلاعات ضروری به صورت صحیح و به موقع به کسانی است که در حوزه بازاریابی فعال هستند.

با این تعاریف نقش و وظیفه تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازاریابی باید با توجه به نیاز اطلاعاتی مدیران، اطلاعات را از منابع و مدارک داخلی یا منابع بیرونی شرکت و تجزیه و تحلیل شرایط با توجه به نوع اطلاعات درخواستی مدیران در اختیار آن ها قرار دهد.

منابع موثق در تحقیقات بازاریابی

می توان این گونه نتیجه گیری کرد، که اگر تحقیقات بازاریابی با توجه به منابع سودمند تهیه شوند به مراتب می توانند مفید تر واقع شوند اما، در غیر اینصورت صحت اطلاعات ارائه شده که به سیستم اطلاعات بازار منتقل می شود مورد تردید واقع می گردد. صحت اطلاعات یکی از ارکان مهم در تحقیقات بازاریابی است. فرض کنید شما از طریق تحقیقات به مجموعه ایی از اطلاعات دست یافته اید اما، منبعی که از طریق آن این اطلاعات جمع آوری گشته است منبع موثقی نبوده است در اینصورت این اطلاعات بیشتر گمراه کننده است تا راهنما! مورد اعتماد بودن منبعی که از طریق آن به تهیه اطلاعات پرداخته می شود بسیار مهم است تا جایی که، در تیم های تحقیقات بازاریابی، گروهی از افراد به بررسی موثق بودن منابع اطلاعاتی می پردازند تا در نهایت بتوان به نتایج معتبری از این تحقیقات دست یافت. در واقع هر تیم تحقیقات بازار از مجموعه ایی از افراد با وظایفی مشخص تشکیل شده است تا در نهایت بتوانند به نتایجی معتبر و قابل اعتماد دست یابند.

شماره تماس جهت مشاوره!