Skip to main content

محدودیت های تحقیقات بازار

در ادامه محدودیت های اصلی تحقیقات بازار آورده شده :

تحقیقات بازاریابی MR) ) گرچه از تکنیک های علمی استفاده می کند ولی علمی دقیق نیست. بنابراین نتایج حاصل از MR خیلی دقیق نیستند.
• نتایج MR بسیار مبهم است زیرا MR بر روی مصرف کنندگان، تامین کنندگان، واسطه ها و غیره انجام می شود، که انسان هستند. انسان ها تمایل دارند که مصنوعی رفتار کنند وقتی که می دانند که زیر نظر هستند. بنابراین، مصرف کنندگان و پاسخ دهندگان که بر روی آنها تحقیق انجام می شود ، زمانی که آگاه باشند که نگرش ها، باورها، دیدگاه ها و … مشاهده می شوند، به صورت مصنوعی رفتار می کنند.
• MR یک راه حل کامل برای هر مسئله ی بازاریابی نیست، زیرا متغیرهای غالب زیادی بین نتایج تحقیق و پاسخ بازار وجود دارد.
• MR عاری از انحراف نیست. نتایج تحقیق را نمی توان تایید کرد. انجام مجدد تحقیق با همان پروژه قبل و با همان پاسخ دهندگان نتایج تحقیقاتی متفاوتی می دهد.
• آموزش نامناسب به محققان می تواند به سوء تفاهم از سوالاتی که برای جمع آوری داده ها خواسته شده, منجر شود.
• بسیاری از مدیران و محققان کسب و کار مورد مسئله تحقیق و اهداف آن ابهام دارند. آنها تجربه ی محدودی از مفهوم فرآیند تصمیم گیری دارند. این منجر به بی دقتی در تحقیقات شده و محققان قادر به انجام هر کاری واقعی ایی نیستند.
• تعامل کمتری میان بخش تحقیقات بازار و مدیران اصلی تحقیق وجود دارد. بخش تحقیقات جدا است. این همه باعث می شود که تحقیق ناکارآمد شود.
• تحقیقات بازار با محدودیت زمان مواجه است. شرکت ها ملزم به حفظ تعادل بین نیاز به داشتن چشم انداز وسیع تر از نیازهای مشتری و نیاز به تصمیم گیری سریع هستند تا مزیت رقابتی داشته باشند.
• هزینه زیادی در تحقیقات بازار دخیل است زیرا جمع آوری و پردازش اطلاعات می تواند هزینه بر باشد. بسیاری از شرکت ها مهارت لازم برای انجام نظرسنجی های گسترده برای جمع آوری داده های اولیه را ندارند و همچنین ممکن است توانایی استخدام کارشناسان بازار متخصص و سازمان های تحقیقاتی برای جمع آوری داده های اولیه را نداشته باشند. بنابراین، در این مورد، آنها برای جمع آوری داده های ثانویه که دستیابی به آنها ارزان تر است, اقدام می کنند.
• تحقیقات بازار در بازار باز جایی که در آن متغیرهای متعدد در تنظیمات تحقیقات موثرند انجام می شود.

 

 

شماره تماس جهت مشاوره!