Skip to main content

فرآیند تحقیقات بازاریابی ، مرحله پنجم

تحقیقات بازاریابی، تحقیقاتی است که از مراحل به هم پیوسته تشکیل شده است. به همین دلیل هنگامی که می خواهیم تحقیقات بازاریابی انجام دهیم باید تمام مراحل را به خوبی آموزش ببینیم و طبق همان مراحل پیش رویم. زیرا رعایت ترتیب این مراحل بسیار مهم و حائز اهمیت است. به عنوان نمونه: شما نمی توانید وارد مرحله جمع آوری اطلاعات شوید بدون این که به طراحی فرم های گردآوری اطلاعات توجه نکرده باشید! در مطلب های قبلی در سایت تحقیقات بازاریابی ایده، تا آموزش مرحله نمونه گیری پیش رفتیم. در این مرحله به بیان مرحله گردآوری اطلاعات می پردازیم.

گردآوری اطلاعات…

روش های گردآوری اطلاعات در فرآیند تحقیقات بازاریابی نیازمند توجه به نکته های متعدد است. زمانی که به این مرحله می رسید، باید به این موضوع نیز بیندیشید که، نوع اطلاعات شما چیست؟ و در نهایت باید از چه روشی برای جمع آوری این نوع اطلاعات استفاده کنید.

روش های پیش رو

گاهی با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز می توانید روش گردآوری اطلاعات را با پرسش نامه ها تکمیل کنید و گاهی نیاز به این است که با توجه به اطلاعاتی که نیاز دارید از روش مصاحبه برای گردآوری اطلاعات در تحقیقات بازاریابی بهره ببرید.

آموزش های لازم

همچنین باید در نظر بگیرید که، چه آموزش هایی را به مصاحبه کنندگان دهید تا در نهایت اطلاعات گردآوری شده از این طریق بتواند برای فرآیند تحقیقات بازاریابی مفید واقع شود. در این مرحله تنها گردآوری اطلاعات به صورت محض مطرح نیست؛ بلکه مصاحبه کنندگان باید یاد بگیرند که در مصاحبه شونده احساس اطمینان ایجاد کنند تا او تمام پرسش ها را پاسخ دهد. در این مرحله از تحقیقات بازاریابی شما باید به مصاحبه کنندگان آموزش دهید که پس از گردآوری اطلاعات آن ها را بررسی کنند و به این مورد توجه کنند که آیا نیازی به بررسی مجدد اعتبار سنجی پاسخ های ارائه شده هست یا خیر؟

همان طور که مشاهده کردید مرحله گردآوری اطلاعات خود شامل زیر بخش های متعددی است. شما باید بتوانید با این زیر بخش ها آشنا شوید زیرا، این مرحله بدون زیر بخش هایی که دارد نمی تواند جامع و اثربخش باشد. البته باید در نظر داشته باشید که، بررسی این موضوع که در مرحله گردآوری اطلاعات چه پرسش هایی برای گردآوری اطلاعات باید تدوین گردد را باید در طرح تحقیق، پیش بینی نمایید.

شماره تماس جهت مشاوره!