Skip to main content

فرآیند تحقیقات بازاریابی ، قسمت اول

By آبان ۱۰, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

تحقیقات بازاریابی مانند هر نوع تحقیقاتی از مجموعه مراحلی تشکیل شده است. در این مطلب و مطلب های بعدی به صورت جامع به بررسی مراحل تحقیقات بازاریابی می پردازیم. تنظیم مسئله اولین مرحله در تحقیقات اولین مرحله در انجام تحقیقات بازاریابی تنظیم مسئله است. در این مرحله پژوهشگر مسئله مد نظر را تعریف می کند. اما نکته مهم در این مرحله از تحقیقات بازار این است که مساله باید به صورتی صحیح تعریف شود. زیرا تا زمانی که مسئله درست تعیین و تعریف نشود نمی توان به نتیجه دلخواه رسید. علت این امر نیز آن است که اگر مسئله درست تعریف نشود تمام فرآیند تحقیقات بازاریابی بر پایه اشتباه پیش می رود. در واقع بر اساس یک تعریف نادرست اطلاعات جمع آوری می شود و در نهایت نتیجه تحقیق نیز مطلوب نخواهد بود!

آیا تعیین هدف مهم است؟

  • بخشی از فرآیند تعریف مسئله در تحقیق بازاریابی تعیین هدف است. معمولا هر پروژه ایی بین یک یا چند هدف دارد که بر مبنای این اهداف، مسئله مد نظر تعریف و مشخص می گردد. هر میزان پروژه ایی وسیع تر شود اهداف بیشتری تعیین می گردد.
  • خیلی موارد پژوهشگران بی تجربه بدون در نظر گرفتن اهداف، مسئله را تعریف می کنند. در چنین شرایطی نمی توان تحقیقات بازاریابی را به نتیجه رساند. اما، پژوهشگر حرفه ایی تعیین هدف را یک ملزوم در تحقیقات بازار می داند تا جایی که تا هدف را تعیین ننماید و مساله را تعریف نکند به مرحله بعدی تحقیقات بازاریابی نمی رود.
    طرح تحقیق دومین مرحله از تحقیقات
    پس از مشخص کردن، مسئله به مرحله بعدی در تحقیقات بازاریابی هدایت می شویم. این مرحله طرح تحقیق نام دارد. طرح تحقیق به ما می گوید که از روش اکنتشافی بهره ببریم؟ و یا از روش های علی و توصیفی استفاده نماییم. اگر شناخت پژوهشگر از مسئله کم باشد باید از روش اکتشافی در تحقیقات بازاریابی استفاده شود اما، اگر نسبت به مساله تحقیق اشراف کاملی وجود داشته باشد می توان از روش توصیفی یا همان علی بهره برد.
    از پارگراف بالا می توان به این نتیجه رسید که بین طرح تحقیقات بازار و منابع اطلاعاتی پژوهشگر ارتباط خاصی وجود دارد. در واقع این ارتباط مشخص کننده علی یا اکتشافی بودن روش تحقیقات بازاریابی است.
    در مطالب بعدی شما را با مراحل بعدی تحقیقات بازار آشنا می نماییم.
شماره تماس جهت مشاوره!