Skip to main content

جمع آوری داده در تحقیقات بازار

جمع آوری داده ها در تحقیقات بازاریابی یک فرآیند دقیق است که در آن یک تحقیق برنامه ریزی شده برای تمام اطلاعات مربوطه توسط محقق ساخته شده است.

 

انواع داده ها

۱. داده های اولیه :
داده های اولیه داده هایی هستند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر برای اولین بار، به ویژه برای تحقیقات جمع آوری می شوند. برای رسیدگی به مشکل در دست جمع آوری شده است. بنابراین داده های اولیه داده های اصلی است که توسط اولین محقق جمع آوری شده است.

۲. داده های ثانویه :
داده های ثانویه، داده هایی هستند که قبلا جمع آوری شده و به آسانی از منابع دیگر در دسترس است. چنین داده هایی ارزان تر بوده و سریع تر از داده های اولیه بدست می آیند و همچنین ممکن است زمانی که داده های اولیه همه جا نتوانند به دست آیند در دسترس باشند.

 

روش های جمع آوری داده ها

 • ۱. تحقیقات کیفی:
  تحقیقات کیفی به طور کلی برای توسعه درک اولیه از مشکل انجام شده است. این طبیعت غیر آماری است. از یک روش القایی استفاده می کند، یعنی داده های مربوط به بعضی از موضوعات جمع آوری شده و در دسته های معنی دار مناسب طبقه بندی می شوند. توضیحات از خود داده ها پدیدار می شود. این در طراحی تحقیقات اکتشافی و توصیفی نیز استفاده شده است. داده های کیفی به اشکال مختلف مانند رونویسی مصاحبه ؛ اسناد، روزنامه ها و یادداشت های هنگام مشاهده می پردازد. دو روش اصلی برای جمع آوری داده های کیفی وجود دارد :
 • a. روش جمع آوری مستقیم‌:‌ هنگامی که داده ها به طور مستقیم جمع آوری می شوند، از روش مبدل استفاده می کند. هدف از جمع آوری داده ها شناخته نشده است، این روش از آن استفاده می کند:
  i. گروه های تمرکز
  ii. مصاحبه های عمیق
  iii. بررسی مورد
 • b. روش جمع آوری مستقیم‌:‌
  i. تکنیک های پیشگیرانه
 • ۲. تحقیقات کمی: تحقیقات کمی مقدار داده ها را با عدد نشان می دهد و نتایج را از نمونه به جمعیت تعمیم می دهند. در تحقیقات کمی، داده ها می توانند به دو روش جمع آوری شوند.
  a. روش پرسش نامه
  b. روش مشاهده

 

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!