Skip to main content
Tag

پژوهش بازاریابی

خطای پردازش داده در تحقیقات بازاریابی…

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

یکی از خطا های مهم و قابل توجه در تحقیقات بازاریابی به خطای پردازش داده مربوط است. این خطا، به نمونه مرتبط نیست و در زیر دسته خطاهایی طبقه بندی می شود که با نمونه ارتباطی ندارند.

 

خطای پردازش داده ها…

زمانی که در تحقیقات بازاریابی پرسش نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده را برای تجزیه و و تحلیل آماده می کنیم ممکن است به خطای پردازش داده نیز دچار شویم.ئدر بسیاری مواقع پژوهشگران در بررسی کامل صحت داده هایی که قرار است پردازش بر روی آنان صورت گیرد کوتاهی می کنند. زمانی که داده ها صحت کافی نداشته باشد تمام فعالیت های پردازشی بر روی آن ها بی نتیجه خواهد بود و نمی تواند پاسخگوی نیاز تحقیقات بازاریابی باشد. در این مرحله کدگذاری اطلاعات نیز مطرح است. زیرا همان طور که می دانید اطلاعات بازاریابی برای پردازش باید در ابتدا کد گذاری شوند. اگر پژوهشگری با کد گذاری اطلاعات در تحقیقات بازاریابی آشنایی نداشته باشد یا به هر دلیلی به صورت خواسته یا ناخواسته فرآیند کد گذاری را با مشکل روبرو  کند در نتیجه سبب شکل گیری خطای پردازش داده ها در پژوهش بازاریابی می شود.

انتقال داده ها به کامپیوتر ها نیز مرحله مهم دیگری در پردازش داده ها می باشد. اگر پژوهشگری به صورت عمد یا غیر عمد در این فرآیند خلل ایجاد کند در نتیجه فرآیند پردازش داده ها در تحقیقات بازاریابی با مشکل روبرو می شود این مشکل سبب خواهد شد که نتیجه پژوهش قابل استفاده نباشد.

 

برای جلوگیری از چنین خطا هایی در پژوهش های بازاریابی نیاز است که؛

  • از آموزش های کافی پژوهشگر در زمینه برررسی صحت و کد گذاری و در نهایت انتقال داده ها اطمینان حاصل کنید.
  • در صورتی که پژوهشگر در هر کدام از این مراحل با مشکل روبرو است آموزش های کافی را به آن منتقل کنیم.
  • همچنین اگر پی بردید که پژوهشگران به عمد این چنین خطا هایی را در تحقیقات بازاریابی انجام می دهند نیاز است که به ریشه یابی این موضوع بپردازیم و بتوانیم علل این کار را مشخص و مرتفع نماییم.
  • پژوهش بازاریابی در صورتی قابل استناد است که بدون خطا انجام شود. اگر تحقیق بازاریابی با خطا انجام شود نه تنها به حل مشکل مطرح شده کمکی نمی کند بلکه مشکلی اضافی را نیز به سازمان و شرکت یا کسب و کار تحمیل می نماید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!