Skip to main content
Tag

پرسشگر

آیا پرسشگر هم سبب بروز خطا در تحقیقات بازاریابی می شود؟

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رخ می هد انواع مختلفی دارد. گاهی این خطا ها ناشی از نمونه است که به خطای نمونه گیری مربوط می شود. این گونه خطا ها محدود هستند اما، در مقابل آن ها خطا های دیگری هم وجود دارد که به نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی مربوط نمی شوند و به همین دلیل حیطه گسترده تری را شامل می شوند.

 

عدم توجه کافی مصاحبه کننده در تحقیقات بازاریابی

یکی از خطا هایی که به نمونه مرتبط نیست و در بسیاری مواقع در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد خطای ناشی از عدم توجه کافی مصاحبه کننده است. معمولا زمانی که نام خطا در تحقیقات بازاریابی بیان می شود ذهن ما به عواملی چون مصاحبه شونده یا عوامل محیطی معطوف می گردد در حالی که مصاحبه کننده نیز می تواند با نداشتن توجه کافی باعث شکل گیری خطا شود. در بیشتر موقع این گونه خطا ها ناخواسته و به علت عدم آگاهی رخ می دهد. به عنوان نمونه: ممکن است مصاحبه کننده فراموش کند پاسخی را در پرسش نامه قید نماید. ممکن است مصاحبه کننده ناخواسته و با بیان نظر های خود در خلال مصاحبه؛ مصاحبه شونده را به پاسخی خاص هدایت کند. این احتمال وجود دارد که، مصاحبه کننده به علت بروز خستگی و نداشتن تمرکز پاسخ ها را به درستی در فرم های مربوط ثبت نکند.

 

تقلب!

البته در برخی مواقع مصاحبه کنندگان نامناسب و غیر حرفه ایی برای زودتر تمام شدن فرآیند مصاحبه چند نمونه از فرم ها را بدون انجام مصاحبه واقعی؛ خودشان پر می کنند! این گونه خطا ها در تحقیقات بازاریابی سبب می شود نتیجه تحقیقات بازاریابی تحت تاثیر قرار گیرد. بهترین راهکار این است که برای از بین رفتن مشکل هایی چون عدم تمرکز مصاحبه کننده زمان کافی برای استراحت آنان در فرآیند مصاحبه را در نظر بگیریم تا این فرآیند با دقت کافی انجام شود و خستگی مصاحبه کننده از اعتبار تحقیق نکاهد.

در ارتباط با مصاحبه کنندگان متقلب نیز می توان با بررسی علل اینکار مشکل را حل کرد. گاهی مصاحبه کنندگان به علت دریافتی کم تصمیم می گیرند تا فرم های مصاحبه را خودشان پر کنند و اطلاعات غیر معتبری را در این فرم ها درج کنند. همان طور که بیان کردیم، بیشترین علت برای اینکار می تواند دریافتی کم مصاحبه کنندگان در برابر حجم کاری آنان باشد. البته ممکن است علل دیگری هم وجود داشته باشد. گرچه خطا هایی که به نمونه مرتبط نیستند در تحقیقات بازاریابی گسترده تر هستند اما، با ریشه یابی دقیق می توان از بروز چنین خطا هایی در تحقیقات بازاریابی جلوگیری کرد.

 

شماره تماس جهت مشاوره!