تمام پست های ارسال شده توسط: hosseini

درباره ی hosseini

تمامی مراحل روند تحقیقات بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، اما می­توان گفت که تعریف مساله پژوهش مهمترین مرحله به شمار می­رود. تعریف مساله شامل شرح کلی مسئله و شناسایی اجزای خاص مساله­ی تحقیقات بازاریابی است. همسو و همنظر بودن پژوهشگر . تصمیمگیران اصلی کارفرما در خصوص تعریف مساله از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. […]

انجام تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی اولین گام برای شناخت مشتریان و رقبا در بازار،  تحقیقات بازاریابی است. به بیانی دیگر این فرایند زیربنای مدیریت مجموعه هایی است که ساز و کار خود را براساس نیازها و خواسته ­های مشتریان خود مشخص می­کنند. تحقیقات بازاریابی فرایندی با مراحل شش گانه است ، که با انجام این […]