درخواست پروژه تحقیقات بازاریابی

  • اطلاعات فردی

  • محصول/محصولات-خدمات/خدمات مورد نظر با جزئیات کامل(عکس) معرفی کنید و ویژگی آن را توضیح دهید

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg.
  • اهداف پروژه درخواستی با تمام جزئیات مشخص کنید:

  • محدویت جغرافی در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه را مشخص کنید:

  • مخاطب اصلی در این پروژه چه افرادی هستند.مشخصات جامعه هدف را شرح دهید.مثال(جنسیت و سن ،کلاس،اجتماعی و...) (مصرف کننده و فروشنده و..)