Skip to main content

اهمیت تعریف مساله در تحقیقات بازاریابی

تمامی مراحل روند تحقیقات بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، اما می­توان گفت که تعریف مساله پژوهش مهمترین مرحله به شمار می­رود. تعریف مساله شامل شرح کلی مسئله و شناسایی اجزای خاص مساله­ی تحقیقات بازاریابی است. همسو و همنظر بودن پژوهشگر . تصمیمگیران اصلی کارفرما در خصوص تعریف مساله از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

تنها زمانی می­توان تحقیق را به درستی طراحی و اجرا کرد که هر دو سوی مساله (کارفرما و پژوهشگر)، تحقیقات بازاریابی را به روشنی تعریف کنند و بر سر آن توافق نمایند. خطاهای احتمالی که در این مرحله رخ می­دهند همزمان با پیشرفت پروژه ممکن است به طور فزاینده­ای به نارسایی­های برگتری تبدیل شود. هیچکدام از مراحل فرایند تحقیقات بازاریابی برای تکمیل نیازهای کارفرما ضروری­تر از تعریف جامع مساله تحقیق نیست و اگر مشکل تحقیق به درستی بازنمایی نشود هزینه­های مادی و معنوی زیادی در پی خواهد داشت.

برای تعریف درست مساله پژوهشگر باید درباره­ی مشکل با تصمیم گیرندگان در سازمان کارفرما گفت و گو کند، با کارشناسان صنعت و افراد اگاه مصاحبه نماید و داده­های ثانویه را ارزیابی کند و گاهی نیز باید تحقیق کیفی انجام دهد. این گردآوری داده­ها به پژوهشگر کمک می­کند تا با شرایطی که در ان مشکل به وجود آمده کاملا آشنا شود و این امر چارچوبی برای شناسایی مسئله­ی تصمیم گیری مدیران فراهم می­آورد، سپس مسئله­ی تصمیم گیری مدیریت به مسئله تحقیقات بازار تبدیل می­شود و براساس تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی، پژوهشگر رویکرد مناسبی برای انجام پروسه تحقیقات بازار انتخاب می­کند.

شماره تماس جهت مشاوره!